posts/01HGAPNY6Z8A8M4WSQDX1X8XKZ.jpg

جراحی

جراحی لیزری اصلاح دید چشم

لیزیک لازک prk و جدیدترین روش بی هیچ تماس و دستکاری چشم به نام ترانس PRK smile جدید و فمتولیزیک قدیمیتر. در لیزیک یک لایه از روی قرنیه برداشته میشد که باعث نازکی قرنیه و دستکاری آن میشود اگر با لیزر برش روی قرنیه به جای تیغ باشد فمتو لیزیک نام دارد که بهای عمل دوبرابر نوع لیزیک است برش نزدیک یک دایره است. در smile برش جزئی از دایره است و چون شکل لبخند است این نام را گرفته شستشوی محل لیزر از زیر برش انجام میشود وارد شکاف شده و بافت تراش خورده عدسی شکل خارج میشود. در prk فقط سلولهای سطح قرنیه پولیش میشود و لیزر در سطح انجام میشود یک کم سوزش بیشتر از لیزیک است ولی فردا عمل یکسان است گرچه دید در لیزیک و smile سریع تر بر میگردد ولی خردمندانه ترین عمل برای عدم دستکاری بافت قرنیه و تضمین سلامت بعد از عمل prk و trans prkاست عملی تمیز و دور چند ثانیه بدون احساس ناراحتی حین عمل آبریزش یک روز یا کمتر است و دو روزه میتوان وارد اجتماع شد یا حتی ورزش کرد.